(hierna te noemen KVeo) voor Kunstenaars/Leden (hierna te noemen KN)

Artikel 1 Beschikbaarheid kunstwerken
De schilderijen en/of beelden die op de website en op de Facebookpagina van KVeo staan vermeld, zijn door KVeo altijd bij de KN opvraagbaar ten behoeve van een expositie, waaraan de KN meewerkt op het enkele verzoek van KVeo.

Artikel 2 Doorlopende machtiging

  1. De KN machtigt hierbij de KVeo, mbt alle kunstwerken van KN die nu zijn en/of in de toekomst zullen worden geplaatst op kunstuitleenveldhoveneo.nl, om voor en namens de KN (een) expositieovereenkomst(en) met (een) locatiehouder(s) aan te gaan. Deze expositie-overeenkomst(en) is voor de KN bij de KVeo desgewenst opvraagbaar (via mail), zodra deze expositieovereenkomst door KVeo, locatiehouder en door KVeo namens KN, is ondertekend. Een concept van de expositieovereenkomst is te vinden op deze website van KVeo.
  2. De in art. 1 van de expositieovereenkomst bedoelde verkoopwaarde van het kunstwerk is gelijk is aan de, op de kunstuitleenveldhoveneo.nl vermelde verkoopprijs ervan (zoals deze verkoopprijs in voorafgaand overleg tussen KVeo en de KN tot stand is gekomen). De locatiehouder bij wie wordt geëxposeerd en de ingangsdatum van de expositie (zoals in art. 2 van de expositieovereenkomst is bedoeld) worden door KVeo bepaald, dit zonder dat toestemming van KN terzake nodig is.
  3. Deze doorlopende machtiging kan te allen tijde door de KN -per mail- aan de KVeo worden ingetrokken. Per het moment van intrekking zal de KVeo niet meer bevoegd zijn om mbt de op de website vermelde kunstwerken van de KN, een kunstwerk bij een locatiehouder te plaatsen. Evt. intrekking van machtiging doorkruist echter niet de looptijd van (een) expositieovereenkomst(en), als die expositie al vóór de intrekking van de machtiging is ingegaan. Ingeval de doorlopende machtiging door de KN wordt ingetrokken, zal de KVeo aan de KN (per mail) berichten per welke datum de deelname van de KN aan Kunstuitleen Veldhoven eo daarmee eindigt. In geval van beëindiging van deelname heeft KN geen recht op restitutie van inschrijfgeld en/of contributie.

Artikel 3 Kunstwerk niet langer beschikbaar voor KVeo
Indien de KN een kunstwerk definitief uit de database (FB/website) laat verwijderen dient de KN hiervoor € 2,50 administratiekosten per te verwijderen kunstwerk aan de KVeo te betalen.

Artikel 4 Ophangsysteem
Schilderijen die door de KVeo worden opgevraagd dienen voorzien te zijn van een deugdelijk ophangsysteem.

Artikel 5 Inpakken en transport
Schilderijen en/of beelden die door de KVeo worden opgevraagd dienen goed ingepakt in noppenfolie en tape bij de KVeo te worden aangeleverd. Dit om beschadigingen tijdens het vervoer naar de locaties te
voorkomen. KVeo zal zorgen voor het transport van het kunstwerk van – en naar de expositielocatie. De KN is en blijft echter verantwoordelijk voor alle risico’s gemoeid met het transport van het kunstwerk, waaronder eventuele beschadigingen aan het kunstwerk, het verloren gaan, etc. (zie ook art. 11 van deze Algemene Voorwaarden).

Artikel 6 Brengen/ophalen
De KN dient door de KVeo opgevraagde schilderijen en/of beelden te komen brengen c.q. halen tijdens de daarvoor opgegeven tijdvakken en dient tijdig via mail aan te geven wanneer en bij welke persoon van KVeo, het schilderij en/of beeld zal worden gebracht c.q. opgehaald.

Artikel 7 Bemiddelingskosten en levering bij verkoop.
Bij verkoop door de KN van een van de kunstwerken (al dan niet n.a.v. een door KVeo ingerichte expositie en ongeacht de wijze van verkoop), zal KVeo 15% van de werkelijke verkoopprijs ten laste van KN (als verkoper) inhouden als zijnde bemiddelingskosten (m.b.t. deze Algemene Voorwaarden en bijbehorende expositie met verkoop). De koper dient de verkoopprijs over te maken aan KVeo.  Per het moment dat de verkoopsom door KVeo is ontvangen, geeft KN, reeds nu voor alsdan, onherroepelijk opdracht en volmacht aan KVeo om tot levering aan koper over te gaan. Pas zodra door KVeo aan koper het kunstwerk is geleverd, wordt koper daarmee eigenaar. Locatiehouder is niet bevoegd om zelf aan koper te leveren. KVeo zal de verkoopprijs minus 15% overmaken/overhandigen aan de verkopende KN.

Artikel 8 betaling inschrijfgeld, contributie en capaciteit website
Bij inschrijving als deelnemer van de KVeo dient de KN het inschrijfgeld van € 5,00 en de contributie van € 12,50 per kalenderjaar over te maken alvorens de foto’s van de kunstwerken zullen worden geplaatst op de website of Facebookpagina. In verband met de capaciteit van de website kunnen er per KN max. 75 kunstwerken worden geplaatst;  Als een KN zich aansluit bij de KVeo op of na 1 juli van het lopende kalenderjaar, betaalt KN € 5,00 inschrijfgeld en een half jaar contributie t.w. € 6,25.

Artikel 9 Communicatie
Communicatie tussen KN en KVeo verloopt (bij voorkeur) via mail.
Het mailadres van de KVeo luidt: kunstuitleenveldhoveneo@gmail.com KVeo zal (ook) via mail de KN op de hoogte brengen welk kunstwerk, gedurende welke periode en waar zal worden tentoongesteld. Het is niet de bedoeling dat de KN de locatiehouder benadert en/of  belast met zaken omtrent de expositie.

Artikel 10 Prijsbepaling
De prijs van de kunstwerken dient bepaald te worden d.m.v. de volgende formule:
Breedte + hoogte x 1,5 of 2. Dit is een gangbare formule voor kunstwerken van amateurkunstenaars. Prijzen mogen evt. wel hoger liggen maar niet lager.

Artikel 11 Schade of vermissing
De KN blijft te allen tijde, dus tot het moment dat het geëxposeerde kunstwerk weer in zijn bezit is, met uitsluiting van elke andere contractspartij, volledig zelf verantwoordelijk en volledig risico dragend  voor eventuele vermissing van het kunstwerk en voor alle schade, van welke aard en omvang dan ook, ongeacht de oorzaak, m.b.t. het kunstwerk, ongeacht of deze het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van locatiehouder en/of KVeo,  en ongeacht of deze door toedoen van derden is ontstaan. De locatiehouder en/of KVeo dragen hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. In geval van beschadiging of vermissing van het kunstwerk zal de locatiehouder de KVeo hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. KVeo heeft haar activiteiten niet verzekerd (tegen een evt. wettelijke aansprakelijkheids-claim) en partijen accepteren dat dit verzekeren niet van KVeo verlangd kan worden.

Artikel 12 Tussentijdse beëindiging
De KN kan het kunstwerk niet tussentijds van een lopende expositie terughalen en/of terugvragen. Slechts bij uitzondering en altijd pas na toestemming van KVeo kan een verzoek door KVeo worden ingewilligd.
KVeo kan de tentoongestelde kunstwerken terughalen in alle gevallen waarin:

  1. a) de KN en/of locatiehouder enige verplichting op grond van de wet of van deze Algemene Voorwaarden niet nakomt, na hiervoor in gebreke te zijn gesteld,
  2. b) indien locatiehouder en/of diens onderneming en/of KN in staat van faillissement wordt verklaard, of door locatiehouder en/of KN surseance van betaling is aangevraagd, of jegens locatiehouder en/of KN de wettelijke schuldsanering (WSNP) is uitgesproken,
  3. c) beslag op het geheel of een gedeelte van het vermogen van locatiehouder en/of diens onderneming en/of op het tentoongestelde kunstwerk van de exposant wordt gelegd,
  4. d) de KN komt te overlijden of -in geval van KN een rechtspersoon is- wordt ontbonden.
    e) het kunstwerk door (in de zin van de wet) toerekenbaar handelen/nalaten van KN wordt beschadigd.

 Artikel 13 Deelname en opzegging, restitutie contributie
Opzeggen van de deelname geschiedt via mail aan de KVeo. Bij het opzeggen van die deelname zal geen betaalde contributie worden gerestitueerd. KVeo is te allen tijde gerechtigd om een inschrijving te weigeren en blijft ten allen tijde bevoegd om zelf tot opzegging van een deelname door een KN, over te gaan (het voorgaande via mail en om welke reden(en) dan ook). Voor elke partij is de opzegtermijn een maand. Eventuele opzegging van deelname doorkruist echter niet de looptijd van een expositieovereenkomst, als die expositieovereenkomst nog voor de einddatum van de deelname is aangegaan.

Artikel 14 Akkoord contract voorwaarden.
De KN verklaart met het ondertekenen van het inschrijfformulier, dat hij/zij bekend is met deze Algemene Voorwaarden van KVeo, dat hij/zij hiermee akkoord gaat en dat hij/zij deze zal naleven.
Eventuele wijzigingen van de algemene voorwaarden in de toekomst zullen via de website van KVeo bekend worden gemaakt.